DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองกาฬสินธุ์000.002,11846622.00
 นามน000.0037513235.20
 กมลาไสย000.001,74137821.71
 ร่องคำ000.001,12312411.04
 กุฉินารายณ์20520.982,43939816.32
 เขาวง000.0060316928.03
 ยางตลาด13775.111,89021911.59
 ห้วยเม็ก19210.5334411.76
 สหัสขันธ์721216.6795417918.76
 คำม่วง19413268.0478125632.78
 ท่าคันโท1400.0044824654.91
 หนองกุงศรี581325.511,20239532.86
 สมเด็จ614878.691,55380451.77
 ห้วยผึ้ง297103.3756919934.97
 นาคู000.003738923.86
 ดอนจาน573101.751812815.47
 ฆ้องชัย2400.0021862.75
 รวมทั้งหมด2,17725511.7116,6024,09224.65
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 22 กันยายน 2564