DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองร้อยเอ็ด1,4051168.2699917117.12
 เกษตรวิสัย812024.691,30949637.89
 ปทุมรัตต์597274.5292330032.50
 จตุรพักตรพิมาน847384.491,41956339.68
 ธวัชบุรี669223.2991121723.82
 พนมไพร706294.111,15467658.58
 โพนทอง27518.521,77645425.56
 โพธิ์ชัย483142.9070912617.77
 หนองพอก904242.6597953254.34
 เสลภูมิ1,368805.852,36763126.66
 สุวรรณภูมิ1,01013513.373,0321,03934.27
 เมืองสรวง338102.9649711923.94
 โพนทราย000.0042812729.67
 อาจสามารถ682739.7159414524.41
 เมยวดี000.003369728.87
 ศรีสมเด็จ1151412.1787918721.27
 จังหาร000.004185513.16
 เชียงขวัญ000.001515335.10
 หนองฮี000.00592135.59
 ทุ่งเขาหลวง000.00453271.11
 รวมทั้งหมด8,6185616.5118,9856,04131.82
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 22 กันยายน 2564