DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองเลย521326.143,62741411.41
 นาด้วง000.004535011.04
 เชียงคาน1636439.261,78925114.03
 ปากชม000.0087916418.66
 ด่านซ้าย1,119322.8675521929.01
 นาแห้ว65771.073259027.69
 ภูเรือ386174.4048510120.82
 ท่าลี่43571.6149012725.92
 วังสะพุง1,326795.962,54541216.19
 ภูกระดึง498275.4253810920.26
 ภูหลวง397184.533514412.54
 ผาขาว409153.6762710316.43
 เอราวัณ35592.54507387.50
 หนองหิน2727.414979318.71
 รวมทั้งหมด6,2933094.9113,8682,21515.97
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 23 กันยายน 2564