DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองสุรินทร์2,23975133.542,93199033.78
 ชุมพลบุรี82448458.7481015118.64
 ท่าตูม1,25636929.381,25531024.70
 จอมพระ1,04528827.561,37241029.88
 ปราสาท2,22082337.072,63195236.18
 กาบเชิง88525528.811,06732130.08
 รัตนบุรี1,52358038.081,51874148.81
 สนม50615731.0370313819.63
 ศีขรภูมิ2,80554719.502,35056223.91
 สังขะ2,33558425.012,32869529.85
 ลำดวน1,02913913.5190119121.20
 สำโรงทาบ72327037.3472531343.17
 บัวเชด89427831.1089139043.77
 พนมดงรัก502754.00442454.55
 ศรีณรงค์2495622.492497530.12
 เขวาสินรินทร์2944113.951843820.65
 โนนนารายณ์81113116.1552014427.69
 รวมทั้งหมด19,6885,78029.3620,4796,44531.47
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 22 กันยายน 2564