DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองบุรีรัมย์2,40143117.952,46066627.07
 คูเมือง1,01442041.421,05846443.86
 กระสัง2,6851,06239.552,0891,09952.61
 นางรอง4,82785017.613,8781,35334.89
 หนองกี่2,09979737.971,54553434.56
 ละหานทราย1,94853127.261,73384348.64
 ประโคนชัย2,5041,83473.242,4911,77771.34
 ห้วยราช61940565.4362927844.20
 โนนดินแดง000.003313.03
 รวมทั้งหมด18,0976,33034.9815,9167,01544.08
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 21 กันยายน 2564