DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองฉะเชิงเทรา1,1971139.441,18717214.49
 บางคล้า323298.981742816.09
 บางน้ำเปรี้ยว1,53640826.561,17521518.30
 บางปะกง33541.19337123.56
 บ้านโพธิ์6749714.394405412.27
 พนมสารคาม1,60388054.901,59855534.73
 ราชสาส์น4624.35632336.51
 สนามชัยเขต87547454.171,51730019.78
 แปลงยาว39616240.9147717636.90
 ท่าตะเกียบ41635685.5852424947.52
 คลองเขื่อน42511.90602236.67
 รวมทั้งหมด7,4432,53033.997,5521,80623.91
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 21 กันยายน 2564