DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองชลบุรี4,3271132.615,5403456.23
 บ้านบึง2,1721697.782,6222369.00
 หนองใหญ่2313314.292233013.45
 บางละมุง534112.0677410012.92
 พานทอง87223526.951,000939.30
 พนัสนิคม2,02226913.302,66029010.90
 ศรีราชา6,5891,13817.277,2983755.14
 เกาะสีชัง31412.90541120.37
 สัตหีบ649274.161,272433.38
 บ่อทอง77236747.5476122729.83
 เกาะจันทร์341349.973384613.61
 รวมทั้งหมด18,5402,40012.9422,5421,7967.97
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 22 กันยายน 2564