DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองลพบุรี1,66428317.011,51625116.56
 พัฒนานิคม97417918.3898225025.46
 โคกสำโรง1,221725.901,20116113.41
 ชัยบาดาล2,01034417.111,98351425.92
 ท่าวุ้ง2615721.8425310039.53
 บ้านหมี่82316219.6877418423.77
 ท่าหลวง21411955.612105224.76
 สระโบสถ์1633420.861637847.85
 โคกเจริญ34417149.7133816950.00
 ลำสนธิ225188.0021911853.88
 หนองม่วง4975310.663094213.59
 รวมทั้งหมด8,3961,49217.777,9481,91924.14
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 21 กันยายน 2564