DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 พระนครศรีอยุธยา642253.8964231348.75
 ท่าเรือ6257211.5270910414.67
 นครหลวง3623710.223664412.02
 บางไทร19410855.6729912742.47
 บางบาล1281310.161261310.32
 บางปะอิน1,20912510.341,23216012.99
 บางปะหัน3443811.05503489.54
 ผักไห่446429.4246212226.41
 ภาชี575508.706447511.65
 ลาดบัวหลวง29218563.36291299.97
 วังน้อย867273.111,14813211.50
 เสนา1,1811149.651,31067951.83
 บางซ้าย22815367.112254319.11
 อุทัย3784010.585215811.13
 มหาราช4336.9814553.45
 บ้านแพรก10121.9810487.69
 รวมทั้งหมด7,6151,03413.588,7271,96022.46
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 21 กันยายน 2564