DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 ห้วยยอด3,1931,20537.743,1981,49746.81
 หนองช้างแล่น36819151.9036713336.24
 บางดี49421944.3350020240.40
 บางกุ้ง32117654.8331812739.94
 เขากอบ40819848.5341815837.80
 เขาขาว661116.67652741.54
 เขาปูน741317.577145.63
 ปากแจ่ม35714640.903599325.91
 ปากคม1176454.701196554.62
 ท่างิ้ว33012236.9733312336.94
 ลำภูรา31419963.3831521668.57
 นาวง19710251.7820211054.46
 ห้วยนาง457327.0046924552.24
 ในเตา1688450.00169148.28
 ทุ่งต่อ1668350.001602616.25
 วังคีรี70131845.3671221930.76
 รวมทั้งหมด7,7313,16340.917,7753,25941.92
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 22 กันยายน 2564