DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 ท่าข้าม46118640.3545820644.98
 ทุ่งยาว96554256.1797852453.58
 ปะเหลียน66834351.3568617024.78
 บางด้วน33318154.3534015545.59
 บ้านนา57836563.1559132955.67
 สุโสะ85242149.4186555764.39
 ลิพัง27515757.0927917562.72
 เกาะสุกร1613622.361604528.13
 ท่าพญา331442.42342058.82
 แหลมสอม37422259.3637718148.01
 รวมทั้งหมด4,7002,46752.494,7682,36249.54
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 22 กันยายน 2564