DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 กันตัง2,44785234.822,43746919.24
 ควนธานี241145.83261453.85
 บางหมาก22510144.8923011650.43
 บางเป้า1,62288154.321,64493356.75
 วังวน1523120.391594830.19
 กันตังใต้1742313.221705632.94
 โคกยาง1942512.891985527.78
 คลองลุ1537146.411586440.51
 ย่านซื่อ701622.86681623.53
 บ่อน้ำร้อน27412746.352744416.06
 บางสัก3816918.113818121.26
 นาเกลือ2738631.5026614353.76
 เกาะลิบง65418928.9065511217.10
 คลองชีล้อม1435840.561457551.72
 รวมทั้งหมด6,7862,54037.436,8112,22632.68
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 22 กันยายน 2564