DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 พิมาน2,05199248.373,3421,44543.24
 คลองขุด1,41936926.001,39035025.18
 ควนขัน46512025.81476418.61
 บ้านควน78237147.4477936546.85
 ฉลุง2,6131,40753.852,65190534.14
 เกาะสาหร่าย43714533.184388820.09
 ตันหยงโป21313261.9720612560.68
 เจ๊ะบิลัง67727039.88691507.24
 ตำมะลัง26214354.5826112347.13
 ปูยู2478634.8224310241.98
 ควนโพธิ์32315547.9932414645.06
 เกตรี470388.094865511.32
 รวมทั้งหมด9,9594,22842.4511,2873,79533.62
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 21 กันยายน 2564