DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 กองทูล1808145.001829250.55
 นาเฉลียง86231736.7786823126.61
 บ้านโภชน์40522355.0640523457.78
 ท่าแดง64435454.9765029445.23
 เพชรละคร50115029.9450428155.75
 บ่อไทย58632855.9759612520.97
 ห้วยโป่ง26712546.8226710840.45
 วังท่าดี316237.2832215748.76
 บัววัฒนา28415253.522883411.81
 หนองไผ่1,82768537.491,77077443.73
 วังโบสถ์4325913.664255011.76
 ยางงาม416348.1741420549.52
 ท่าด้วง43214333.1043420046.08
 รวมทั้งหมด7,1522,67437.397,1252,78539.09
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 23 กันยายน 2564