DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 หล่มสัก3,3632136.334,00578019.48
 ตาลเดี่ยว11287.141291713.18
 ฝายนาแซง5935.08581424.14
 หนองสว่าง291137.93291758.62
 น้ำเฮี้ย3000.003000.00
 สักหลง2528132.142568232.03
 ท่าอิบุญ302216.953054916.07
 บ้านโสก12996.9811265.36
 บ้านติ้ว338195.6233612035.71
 ห้วยไร่21062.86210104.76
 น้ำก้อ221209.05221198.60
 ปากช่อง54511320.7353812322.86
 น้ำชุน722294.02740516.89
 หนองไขว่1,518644.221,5311288.36
 ลานบ่า173105.781778749.15
 บุ่งคล้า19863.0320063.00
 บุ่งน้ำเต้า1505234.671524328.29
 บ้านกลาง822465.60826597.14
 ช้างตะลูด470367.664747916.67
 บ้านไร่754053.3376810.53
 ปากดุก9833.06983838.78
 บ้านหวาย9811.0210132.97
 รวมทั้งหมด9,9147917.9810,6041,73916.40
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 23 กันยายน 2564