DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 ในเมือง2,33536415.593,53488024.90
 ตะเบาะ35918752.09361246.65
 บ้านโตก692476.7971416222.69
 สะเดียง2,11767431.842,11866831.54
 ป่าเลา1422819.721425941.55
 นางั่ว235156.38239218.79
 ท่าพล54815929.0155818032.26
 ดงมูลเหล็ก42427665.0942928566.43
 บ้านโคก30816653.9030915951.46
 ชอนไพร74210514.15747658.70
 นาป่า41719145.8042019847.14
 นายม28710636.9329211940.75
 วังชมภู1,06154150.991,06345542.80
 น้ำร้อน22313660.9922510245.33
 ห้วยสะแก32418155.86317216.62
 ห้วยใหญ่45112527.7244211125.11
 ระวิง3396719.7633515746.87
 รวมทั้งหมด11,0043,36830.6112,2453,66629.94
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 23 กันยายน 2564