DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 ในเมือง4157718.551,40642830.44
 เหมืองง่า1916936.1326810.37
 อุโมงค์34516948.9958526445.13
 หนองช้างคืน672740.30733446.58
 ประตูป่า693550.727900.00
 ริมปิง2027939.112059345.37
 ต้นธง3,00681727.183,0411,13737.39
 บ้านแป้น1898947.092088942.79
 เหมืองจี้37820855.0340020751.75
 ป่าสัก60212721.1063830748.12
 เวียงยอง98614414.601,01438638.07
 บ้านกลาง36116144.601,05422821.63
 มะเขือแจ้35716947.3448918537.83
 ศรีบัวบาน1776235.031937337.82
 รวมทั้งหมด7,3452,23330.409,6533,43235.55
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 23 กันยายน 2564