DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 ปะหลาน2,8261,37948.802,8461,51553.23
 ก้ามปู19014375.2619411559.28
 เวียงสะอาด28217662.4128119970.82
 เม็กดำ50332965.4150531963.17
 นาสีนวล32516751.3833115245.92
 ราษฎร์เจริญ1127163.391147666.67
 หนองบัวแก้ว22013260.0022211150.00
 เมืองเตา30917456.3131520063.49
 ลานสะแก26213451.1526916460.97
 เวียงชัย17010360.5916810964.88
 หนองบัว17110058.4817112573.10
 ราษฎร์พัฒนา31721166.5631822771.38
 เมืองเสือ15510769.031529361.18
 ภารแอ่น1999849.2519812362.12
 รวมทั้งหมด6,0413,32455.026,0843,52857.99
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 23 กันยายน 2564