DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 บรบือ1,60786753.951,76690751.36
 บ่อใหญ่64343167.0364445971.27
 หนองม่วง34223969.8834327981.34
 กำพี้33625575.8934126276.83
 โนนราษี40214034.8339920852.13
 โนนแดง58332054.8958636462.12
 หนองจิก42125059.3842427364.39
 บัวมาศ15711472.611579359.24
 หนองคูขาด28619869.2328522880.00
 วังใหม่26511643.7726913550.19
 ยาง18110055.2517910055.87
 หนองโก43321750.1244126560.09
 ดอนงัว19211057.291918041.88
 รวมทั้งหมด5,8483,35757.406,0253,65360.63
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 23 กันยายน 2564