DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 โคกพระ93258262.4593561365.56
 คันธารราษฎร์884753.41885663.64
 มะค่า21417380.8421317582.16
 ท่าขอนยาง19511961.0320014773.50
 นาสีนวน52834765.7252638172.43
 ขามเรียง27714652.7127917863.80
 เขวาใหญ่33722867.6633320461.26
 ศรีสุข33918755.1634325273.47
 กุดใส้จ่อ15510064.5215512882.58
 ขามเฒ่าพัฒนา20862.8820612460.19
 รวมทั้งหมด3,2731,93559.123,2782,25868.88
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 23 กันยายน 2564