DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 หัวขวาง2,2521,11349.422,2551,24655.25
 ยางน้อย1577849.681579963.06
 วังยาว41318945.7640924259.17
 เขวาไร่56236364.5956832957.92
 แพง42928766.9043126060.32
 แก้งแก23312051.5023612251.69
 หนองเหล็ก499469.22504499.72
 หนองบัว27417162.4127516359.27
 เหล่า2834415.552859934.74
 เขื่อน20411857.842059043.90
 หนองบอน25217067.4625114256.57
 โพนงาม33518254.3333312938.74
 ยางท่าแจ้ง26118370.1126411041.67
 แห่ใต้30522573.7730320868.65
 หนองกุงสวรรค์24714558.7025111746.61
 เลิงใต้1838646.991828043.96
 ดอนกลาง30117457.8130018461.33
 รวมทั้งหมด7,1903,69451.387,2093,66950.89
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 23 กันยายน 2564