DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 บ้านเรือ9455.32956063.16
 หว้าทอง19413569.5919812864.65
 กุดขอนแก่น2918428.8729717558.92
 นาชุมแสง35429483.0535328781.30
 นาหว้า4175011.9941321351.57
 หนองกุงธนสาร30610433.9931413542.99
 หนองกุงเซิน27916960.5728421776.41
 สงเปือย27415155.1127415656.93
 ทุ่งชมพู22911851.5323213959.91
 ดินดำ2115526.072128238.68
 รวมทั้งหมด2,6491,16543.982,6721,59259.58
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 21 กันยายน 2564