DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองพล30821770.4531121468.81
 โจดหนองแก26616160.5326620577.07
 เก่างิ้ว724156.94683957.35
 หนองมะเขือ1098678.901079084.11
 หนองแวงโสกพระ25121686.0625519275.29
 เพ็กใหญ่23914761.5123915765.69
 โคกสง่า23214361.6439025765.90
 หนองแวงนางเบ้า29614649.3230221972.52
 ลอมคอม33927079.6533821363.02
 โนนข่า38322959.7938426067.71
 โสกนกเต็น26617666.1726915356.88
 หัวทุ่ง695173.91675176.12
 รวมทั้งหมด2,8301,88366.542,9962,05068.42
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 21 กันยายน 2564