DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 บ้านไผ่69439156.3491564170.05
 ในเมือง2,3231,26454.412,63681330.84
 เมืองเพีย34221763.4534123568.91
 บ้านลาน49231964.8449432265.18
 แคนเหนือ1,37771652.001,39581658.49
 ภูเหล็ก29293.0829726488.89
 ป่าปอ37429177.8137628676.06
 หินตั้ง41624157.9342326362.17
 หนองน้ำใส2356326.8123914159.00
 หัวหนอง595288.14625487.10
 รวมทั้งหมด6,6043,56353.957,1783,83553.43
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 21 กันยายน 2564