DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 น้ำพอง1,29378260.481,5271,09271.51
 วังชัย66446970.6367643163.76
 หนองกุง1,64693756.931,6391,09967.05
 บัวใหญ่30921067.9631522772.06
 สะอาด53628252.6153635866.79
 ม่วงหวาน42725659.9548330763.56
 บ้านขาม48926153.3749329559.84
 บัวเงิน49037776.9449336273.43
 ทรายมูล27315958.2427614552.54
 ท่ากระเสริม24718072.8725120380.88
 พังทุย22116172.8522116072.40
 กุดน้ำใส22715066.0822912855.90
 รวมทั้งหมด6,8224,22461.927,1394,80767.33
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 21 กันยายน 2564