DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 สีชมพู43725758.8148026455.00
 ศรีสุข78350163.9878251065.22
 นาจาน43428565.6743134078.89
 วังเพิ่ม95440642.5690634638.19
 ซำยาง27916258.0628420672.54
 หนองแดง24117873.8624714859.92
 ดงลาน49930561.1251331561.40
 บริบูรณ์48612726.1348729861.19
 บ้านใหม่30712440.3930016956.33
 ภูห่าน18914677.2527123687.08
 รวมทั้งหมด4,6092,49154.054,7012,83260.24
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 21 กันยายน 2564