DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 ฟ้าหยาด94633034.8896244746.47
 หัวเมือง30417758.2230617055.56
 คูเมือง33524171.9433812536.98
 ผือฮี19511961.0319712764.47
 บากเรือ20011658.0019811357.07
 ม่วง36219353.3136223163.81
 โนนทราย16410262.2016413582.32
 บึงแก23510243.4023413557.69
 พระเสาร์22612253.9822614363.27
 สงยาง31125381.353128527.24
 รวมทั้งหมด3,2781,75553.543,2991,71151.86
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 23 กันยายน 2564