DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 ลุมพุก1,51136724.291,57548630.86
 ย่อ31113844.3731013944.84
 สงเปือย1468054.791434632.17
 โพนทัน1086055.561079487.85
 ทุ่งมน27112847.2327212445.59
 นาคำ1368159.561358260.74
 ดงแคนใหญ่34921361.0334924670.49
 กู่จาน2279340.972279843.17
 นาแก17213276.7416911668.64
 กุดกุง20911956.9421312056.34
 เหล่าไฮ694768.12704767.14
 แคนน้อย1759152.0017612269.32
 ดงเจริญ15311575.1615410064.94
 รวมทั้งหมด3,8371,66443.373,9001,82046.67
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 23 กันยายน 2564