DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 หนองเสม็ด35918250.7038219551.05
 หนองโสน15910666.6717410158.05
 หนองคันทรง1014645.541335339.85
 ห้วงน้ำขาว1196655.461267156.35
 อ่าวใหญ่19711558.3824912249.00
 วังกระแจะ4,3492,19550.475,1452,48148.22
 ห้วยแร้ง41621551.6845925956.43
 เนินทราย22313460.0927815555.76
 ท่าพริก1497751.681809552.78
 ท่ากุ่ม37421256.6846521947.10
 ตะกาง301550.00451942.22
 ชำราก1507952.671868445.16
 แหลมกลัด35821158.9441424258.45
 รวมทั้งหมด6,9843,65352.318,2364,09649.73
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 22 กันยายน 2564