DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 ศรีราชา3,423922.694,3021734.02
 สุรศักดิ์76438850.797719912.84
 ทุ่งสุขลา9,6855,03051.9411,3515,03444.35
 บึง3,2931,46444.463,30779624.07
 หนองขาม1,78524513.731,79628916.09
 เขาคันทรง1,11935631.811,160847.24
 บางพระ2,4291,17448.332,49344417.81
 บ่อวิน4,68554411.614,7252024.28
 รวมทั้งหมด27,1839,29334.1929,9057,12123.81
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 22 กันยายน 2564