DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 พานทอง1,52364542.351,54536823.82
 หนองตำลึง858222.5686714616.84
 มาบโป่ง1758246.861847339.67
 หนองกะขะ30514045.9031515047.62
 หนองหงษ์60633054.4664731548.69
 โคกขี้หนอน30815650.6531017155.16
 บ้านเก่า87612714.5087020623.68
 หน้าประดู่1838144.261838445.90
 บางนาง21310147.4222010949.55
 เกาะลอย814555.56855261.18
 บางหัก281346.43311341.94
 รวมทั้งหมด5,1561,74233.795,2571,68732.09
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 22 กันยายน 2564