DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 บางละมุง2,63434012.912,6431,41853.65
 หนองปรือ14,8922,04913.7615,1293,24021.42
 หนองปลาไหล1,13938934.151,14445639.86
 โป่ง65921732.9393030933.23
 เขาไม้แก้ว89730433.891,00727827.61
 ห้วยใหญ่2,07184740.902,0781,06151.06
 ตะเคียนเตี้ย1,62881149.821,65476746.37
 นาเกลือ5,3611,97636.865,5892,35142.06
 รวมทั้งหมด29,2816,93323.6830,1749,88032.74
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 22 กันยายน 2564