DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 บ้านบึง4,1062,41558.824,8803,00761.62
 คลองกิ่ว2,17145020.732,24881136.08
 มาบไผ่316165.063639425.90
 หนองซ้ำซาก62125040.2663725940.66
 หนองบอนแดง1456041.381557749.68
 หนองชาก1,51820313.371,58621713.68
 หนองอิรุณ1,14928224.541,28231524.57
 หนองไผ่แก้ว1,10428926.181,11818316.37
 รวมทั้งหมด11,1303,96535.6212,2694,96340.45
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 22 กันยายน 2564