DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 สูงเม่น84537944.8527113750.55
 น้ำชำ1115549.551131311.50
 หัวฝาย21912155.2522211652.25
 บ้านเหล่า895258.43886169.32
 บ้านกวาง723751.39722940.28
 บ้านปง1639256.441648551.83
 บ้านกาศ20525.0020525.00
 ร่องกาศ482450.00472961.70
 สบสาย473370.21483777.08
 เวียงทอง432558.14431841.86
 พระหลวง19947.37191052.63
 รวมทั้งหมด1,67683249.641,10754048.78
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563