DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 ร้องเข็ม69937153.0842122152.49
 น้ำเลา684261.76694971.01
 บ้านเวียง20210350.992046431.37
 ทุ่งศรี441329.5545715.56
 แม่ยางตาล1086560.191077065.42
 แม่ยางฮ่อ1036361.171007676.00
 ไผ่โทน984747.96984040.82
 ห้วยโรง1568151.921675130.54
 แม่ทราย613557.38621930.65
 แม่ยางร้อง925761.96933133.33
 รวมทั้งหมด1,63187753.771,36662845.97
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563