DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 จุมพล1,8291,10660.471,5291,03767.82
 วัดหลวง1,07579674.0551037172.75
 กุดบง34422264.5335625070.22
 ชุมช้าง42032978.3342333478.96
 ทุ่งหลวง26722283.1527116761.62
 เหล่าต่างคำ38818146.6538929976.86
 นาหนัง69043563.0469049271.30
 เซิม53145886.2553139273.82
 บ้านโพธิ์62143570.0561951683.36
 บ้านผือ35521560.5635123767.52
 สร้างนางขาว15611674.3614811275.68
 รวมทั้งหมด6,6764,51567.635,8174,20772.32
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563