DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 ท่าบ่อ1,28775958.971,19470458.96
 น้ำโมง22814362.7222610747.35
 กองนาง19913366.8320414571.08
 โคกคอน24316467.4924513053.06
 บ้านเดื่อ30921770.2330720165.47
 บ้านถ่อน1509764.6716010766.88
 บ้านว่าน27015155.9327121378.60
 นาข่า17711866.671803217.78
 โพนสา1269776.981303426.15
 หนองนาง21616375.4621614064.81
 รวมทั้งหมด3,2052,04263.713,1331,81357.87
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563