DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 ในเมือง3,4011,28237.691,34067550.37
 มีชัย834857.83833238.55
 โพธิ์ชัย24310944.862499136.55
 กวนวัน14711074.831479765.99
 เวียงคุก71653574.7221213664.15
 วัดธาตุ32818054.8833020562.12
 หาดคำ24513856.3325815258.91
 หินโงม1318363.361337657.14
 บ้านเดื่อ38627470.9838527571.43
 ค่ายบกหวาน82155667.7282253565.09
 สองห้อง35523666.4835710529.41
 พระธาตุบังพวน57628349.1358134459.21
 หนองกอมเกาะ33218555.7233719858.75
 ปะโค30619864.7131020867.10
 สีกาย714969.01704665.71
 รวมทั้งหมด8,1414,26652.405,6143,17556.56
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563