DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับจังหวัด เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 สงขลา94,71331,03832.77102,81525,60324.90
 สตูล26,6259,18834.5128,0399,61534.29
 ตรัง48,46418,90339.0051,53320,58239.94
 พัทลุง30,78810,94635.5536,4518,52123.38
 ปัตตานี70,60421,76130.8276,26724,71932.41
 ยะลา46,96614,42230.7149,87313,09226.25
 นราธิวาส77,46527,23835.1680,16623,51029.33
 รวมทั้งหมด395,625133,49633.74425,144125,64229.55
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 23 กันยายน 2564