DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับจังหวัด เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 นครศรีธรรมราช103,76142,38140.84118,08650,36842.65
 กระบี่30,41717,69058.1630,55918,85261.69
 พังงา19,7419,13246.2622,99711,10548.29
 ภูเก็ต21,3498,17538.2930,53511,31337.05
 สุราษฎร์ธานี79,66142,15252.9189,45646,44851.92
 ระนอง13,5195,75042.5315,3586,50842.38
 ชุมพร11,9186,08551.0612,2255,81547.57
 รวมทั้งหมด280,366131,36546.85319,216150,40947.12
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 23 กันยายน 2564