DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับจังหวัด เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 บึงกาฬ31,20912,18039.0331,66013,45742.50
 หนองบัวลำภู29,43711,00737.3930,14214,90949.46
 อุดรธานี96,20629,93731.1298,80630,86431.24
 เลย42,68516,61138.9243,87918,15541.38
 หนองคาย32,43414,19543.7734,47715,87946.06
 สกลนคร79,79826,41433.1081,92921,24025.92
 นครพนม46,81320,23243.2248,83118,00936.88
 รวมทั้งหมด358,582130,57636.41369,724132,51335.84
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 23 กันยายน 2564