DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับจังหวัด เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 สมุทรปราการ85,02228,08333.0389,85927,68230.81
 ชลบุรี129,49538,90430.04139,37142,90330.78
 ระยอง52,92723,60744.6062,18319,20530.88
 จันทบุรี36,51516,65445.6140,09116,27240.59
 ตราด15,3317,66449.9917,7388,37647.22
 ฉะเชิงเทรา49,62619,39239.0853,68023,01942.88
 ปราจีนบุรี36,19015,06741.6338,58815,30539.66
 สระแก้ว38,43517,39845.2742,37620,17147.60
 รวมทั้งหมด443,541166,76937.60483,886172,93335.74
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 22 กันยายน 2564