DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับจังหวัด เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 ราชบุรี43,38418,90743.5847,19316,47334.91
 กาญจนบุรี57,79327,25047.1565,42829,48145.06
 สุพรรณบุรี52,96026,09749.2854,83725,54946.59
 นครปฐม62,10527,50444.2966,32423,93036.08
 สมุทรสาคร5,5183316.005,5492845.12
 สมุทรสงคราม9,4273924.1610,0413,76037.45
 เพชรบุรี28,99514,57050.2532,22010,85533.69
 ประจวบคีรีขันธ์36,49314,19738.9040,27015,02837.32
 รวมทั้งหมด296,675129,24843.57321,862125,36038.95
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 19 มกราคม 2565