DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับจังหวัด เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 นนทบุรี62,7729,51415.1673,4377,58110.32
 ปทุมธานี65,82719,84630.1569,01417,88725.92
 พระนครศรีอยุธยา54,86117,00931.0059,53914,93425.08
 อ่างทอง15,5447,15946.0616,9056,86640.62
 ลพบุรี43,06713,35831.0245,23512,67828.03
 สิงห์บุรี13,1856,06245.9813,3916,54948.91
 สระบุรี41,10912,76331.0545,63811,42725.04
 นครนายก16,4735,52433.5317,2744,51726.15
 รวมทั้งหมด312,83891,23529.16340,43382,43924.22
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 22 กันยายน 2564