DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับจังหวัด เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 นครศรีธรรมราช55,52228,63251.5748,17127,65457.41
 กระบี่23,79215,42264.8219,52814,12972.35
 พังงา11,7366,44454.9110,7756,36859.10
 ภูเก็ต10,8425,96855.057,7794,97863.99
 สุราษฎร์ธานี44,21524,61355.6740,35525,38062.89
 ระนอง6,3203,42954.266,9083,70553.63
 ชุมพร7,0343,98556.656,8754,00858.30
 รวมทั้งหมด159,46188,49355.50140,39186,22261.42
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563