DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับจังหวัด เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 สมุทรปราการ24,62813,24353.7725,03613,68754.67
 ชลบุรี57,90419,11933.0255,93918,17232.49
 ระยอง23,56712,38152.5423,46213,69958.39
 จันทบุรี17,60210,01456.8917,07910,82763.39
 ตราด7,2823,97254.558,7024,26348.99
 ฉะเชิงเทรา25,78012,87649.9525,63513,06950.98
 ปราจีนบุรี11,1606,53158.5210,5156,55862.37
 สระแก้ว19,09311,73161.4419,10911,87562.14
 รวมทั้งหมด187,01689,86748.05185,47792,15049.68
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563