DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับจังหวัด เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 สมุทรปราการ57,11528,81950.4659,07528,12947.62
 ชลบุรี83,19432,85639.4979,46231,52839.68
 ระยอง39,24221,50754.8136,81522,10660.05
 จันทบุรี30,04616,69255.5525,17615,87663.06
 ตราด16,8058,73952.0016,8118,90252.95
 ฉะเชิงเทรา39,58120,04750.6535,80118,68852.20
 ปราจีนบุรี25,90613,61952.5716,7949,91059.01
 สระแก้ว27,19116,69461.4024,53515,01261.19
 รวมทั้งหมด319,080158,97349.82294,469150,15150.99
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563