DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับจังหวัด เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 ราชบุรี26,66114,61654.8225,14813,84455.05
 กาญจนบุรี32,06018,12056.5236,03218,44451.19
 สุพรรณบุรี28,99214,64550.5127,46115,90457.91
 นครปฐม31,66716,70152.7426,70114,37053.82
 สมุทรสาคร57925644.2159026444.75
 สมุทรสงคราม4,1392,32256.103,8402,29859.84
 เพชรบุรี15,2978,76957.3214,6208,30356.79
 ประจวบคีรีขันธ์20,61310,94753.1118,01010,31457.27
 รวมทั้งหมด160,00886,37653.98152,40283,74154.95
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563