DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับจังหวัด เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 ราชบุรี34,28018,23153.1829,76916,40455.10
 กาญจนบุรี47,02926,50456.3647,23724,65252.19
 สุพรรณบุรี45,22822,40649.5439,24421,65655.18
 นครปฐม45,56522,37049.0936,59319,00951.95
 สมุทรสาคร4,5471,23627.183,1241,41545.29
 สมุทรสงคราม8,0194,59957.356,5633,92659.82
 เพชรบุรี25,42711,85146.6118,87210,19454.02
 ประจวบคีรีขันธ์30,47316,04052.6423,04013,22057.38
 รวมทั้งหมด240,568123,23751.23204,442110,47654.04
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563