DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับจังหวัด เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 นนทบุรี42,02711,65227.7339,76510,38926.13
 ปทุมธานี48,34921,64144.7642,63219,87846.63
 พระนครศรีอยุธยา42,39617,40741.0641,82616,98740.61
 อ่างทอง12,8636,82153.0312,8446,74152.48
 ลพบุรี37,08514,75239.7836,94514,75239.93
 สิงห์บุรี733649.3212,3247,35359.66
 สระบุรี32,13313,78442.9032,48211,00733.89
 นครนายก13,1496,69050.8812,0295,99849.86
 รวมทั้งหมด228,07592,78340.68230,84793,10540.33
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563