DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับจังหวัด เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 นนทบุรี23,7036,49127.3823,6015,92625.11
 ปทุมธานี36,79415,90943.2433,02415,33546.44
 พระนครศรีอยุธยา31,23211,76537.6731,20611,78137.75
 อ่างทอง7,7774,24254.557,7924,17953.63
 ลพบุรี22,27210,23445.9522,2239,88144.46
 สิงห์บุรี381950.006,8703,56851.94
 สระบุรี20,7248,57041.3521,2357,13233.59
 นครนายก7,3553,81551.877,2323,63850.30
 รวมทั้งหมด149,89561,04540.73153,18361,44040.11
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563