DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับจังหวัด เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 สมุทรปราการ7,8282,14527.40120,00245,26937.72
 ชลบุรี5,1492,06840.16136,13644,93433.01
 ระยอง5,1492564.9768,80628,61941.59
 จันทบุรี4,3881,58636.1452,56223,55944.82
 ตราด1,49719012.6927,83311,96342.98
 ฉะเชิงเทรา4,1401,64039.6172,43329,46940.68
 ปราจีนบุรี3,2761,09933.5546,85721,00344.82
 สระแก้ว000.0029,74016,41155.18
 รวมทั้งหมด31,4278,98428.59554,369221,22739.91
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 28 พฤศจิกายน 2562