DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับจังหวัด เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 ราชบุรี89235539.8045,97719,75742.97
 กาญจนบุรี723447.2250,97526,53852.06
 สุพรรณบุรี1034240.7845,38520,17244.45
 นครปฐม2,5281,20047.4765,93026,81040.66
 สมุทรสาคร1,58958336.6927,25813,65450.09
 สมุทรสงคราม000.008,3914,28151.02
 เพชรบุรี000.0025,04111,87047.40
 ประจวบคีรีขันธ์1,10841037.0032,91816,20049.21
 รวมทั้งหมด6,2922,62441.70301,875139,28246.14
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 28 พฤศจิกายน 2562