DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับจังหวัด เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 ราชบุรี5,3241,49027.9961,82826,38442.67
 กาญจนบุรี1565837.1882,73741,27949.89
 สุพรรณบุรี3,6391,83050.2979,80733,10841.49
 นครปฐม7,5092,59734.5992,92737,02339.84
 สมุทรสาคร8,2952,52530.4442,29520,00047.29
 สมุทรสงคราม51617634.1115,2596,89045.15
 เพชรบุรี4,9511,90438.4643,02015,87236.89
 ประจวบคีรีขันธ์5,55899217.8553,20923,02843.28
 รวมทั้งหมด35,94811,57232.19471,082203,58443.22
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 28 พฤศจิกายน 2562